I
0

Cafe address in In the Transcarpathian region

ago
...
Zakarpatska region
Search cafe address

Ferentsa Rakotsi II street, 10А, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Shvabska street, 75, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Fedyntsia street, 12А, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Dukhnovycha street, 7, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Odeska street, 17, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Hoidy street, 28, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Teatralna ploshcha, 8, Uzhhorod, (building of the puppet theater), Zakarpatska oblast, Ukraine

Korzo street, 11, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine