I
0

Bistro in Uzhgorod

Odeska street, 17, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Hoidy street, 28, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Teatralna ploshcha, 8, Uzhhorod, (building of the puppet theater), Zakarpatska oblast, Ukraine

Korzo street, 11, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Fedyntsia street, 1, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Lehotskoho street, 19А, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Lva Tolstoho Street, 3, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Korzo street, 21, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Lva Tolstoho Street, 27, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Shvabska street, 70, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine